Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra

Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra otrzymały dofinansowanie w kwocie 715 219,72 zł na realizację projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra”, w ramach  OŚI PRIORYTETOWEJ 10 EDUKACJA DZIAŁANIE:10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. PODDZIAŁANIE:  ,10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne NR PROJEKTURPDS.10.02.01-02-0074/17, którego głównym celem jest  poprawa jakości procesu kształcenia w 6 dolnośląskich szkołach ogólnokształcących /poziom SP i Gimnazjum/ dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół,  podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt obejmuje wsparciem 303 uczennice i 323 uczniów odpowiednio uczących się/pracujących w szkołach Gminy Góra osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

Projekt jest realizowany w 6 szkołach   Gminy Góra: Szkoła Podstawowa nr 3 im.

  1. Broniewskiego/Gimnazjum NR 2 w Górze, ZSPiP w Czerninie /Gimnazjum, ZSPiP w Czerninie /SP w Czerninie, ZSPiP w Ślubowie, ZSPzOI w Glince, ZSPiP w Witoszycach.

Rekrutacja uczniów do projektu odbyła się w szkołach, na podstawie diagnoz przeprowadzonych przez powołane zespoły nauczycieli, opinii PPP w Górze. Nabór do projektu trwa w miesiącu styczniu. Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć.

Od lutego w poszczególnych  szkołach rozpoczną się zajęcia, realizowane w ramach projektu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego/GIM NR 2: warsztaty wyrównawcze „Nie bój się matematyki”, warsztaty wyrównawcze „Zrozumieć chemię”, warsztaty wyrównawcze „Zrozumieć fizykę”, warsztaty wyrównawcze „Zrozumieć biologię”, warsztaty wyrównawcze „Zrozumieć geografię”, koło zainteresowań „Matematyka dla orłów”, koło zainteresowań „Tajemnice życia”, koło zainteresowań „Matematyka a technologia informacyjna”, zajęcia terenowe w Centrum Edukacji Przyrodniczej      i Ekologicznej „Ekosystem lasu” w Żmigrodzie, Zajęcia terenowe na Uniwersytecie

Wrocławskim (Muzeum Człowieka) „Ewolucja człowieka”.

  1. ZSPiP w Czerninie/GIMNAZJUM: zajęcia wspierające z psychologiem, terapia pedagogiczna, koła zainteresowań: warsztaty . biologiczno-geograficzne, warsztaty matematyczno-chemiczne, warsztaty przyrodnicze- fizyka, warsztaty-informatyka, warsztaty językowe-angielski, warsztaty językowe – niemiecki, Zajęcia wyjazdowe:

z przyrody – Nadleśnictwo „Góra Śląska”, Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, Multicentrum w Jeleniej Górze.

  1. SP w Czerninie ZSPGiP w Czerninie: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, koła zainteresowań: warsztaty z przyrody, warsztaty z matematyki, warsztaty z informatyki, warsztaty językowe – angielski. Zajęcia wyjazdowe:

z przyrody- Nadleśnictwo „Góra Śląska”, Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, Multicentrum w Jeleniej Górze, Sala stymulacji sensorycznej w PPP w Górze.

  1. SP w Ślubowie ZSPiP Ślubowie: zajęcia z elementami terapii pedagogicznej, zajęcia Recepta na sukces z przyrody, zajęcia „Równaj do najlepszych” z przyrody, zajęcia „Prostujemy zakręty matematyczne”, zajęcia Specjalne potrzeby edukacyjne, koła zainteresowań: zajęcia Odkrywamy tajemnice przyrody, zajęcia „Supermatematyk”, zajęcia „Będę mistrzem matematyki”. Zajęcia wyjazdowe: Ogrody Doświadczeń

i Humanitarium, Muzeum leśnictwa  w Gołuchowie, ExploraPark we Wrocławiu.

  1. SP w Glince ZSPzOI w Glince: zajęcia „Matematyka na co dzień”, zajęcia „Komputer

i ja”, zajęcia Mali Przyrodnicy, zajęcia „Terapeucik”, zajęcia Angielski, zajęcia Logopedyczne, koła zainteresowań: „Naukowcem zostanę, matematykę z przyrodą chętnie poznaję”, „Polubić matematykę – klub poszukiwaczy wiedzy”, „Ciekawe, dlaczego… – czytanie tekstów przyrodniczych”, „Tajemnice przyrody”, „Tropiciele i odkrywcy”. Zajecia wyjazdowe: Ogrody Doświadczeń, Humanitarium, Park wodny we Wrocławiu, ExploraPark we Wrocławiu.

  1. SP w Witoszycach ZSPiP w Witoszycach: zajęcia Angielski, zajęcia Logopedia, zajęcia Terapia Pedagogiczna, koła zainteresowań: warsztaty przyrodnicze „Co w trawie piszczy?”, koło z j. angielskiego, Koło artystyczne, Koło matematyczne rozwijające kompetencje cyfrowe, Koło teatralne, Koło matematyczne. Zajęcia wyjazdowe: Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, Sala doświadczania świata w PPP w Górze.

Dodatkowo w ramach projektu Gmina Góra dokona zakupu i wyposaży każdą Szkołę

w: Tablicę interaktywną i wyposaży w każdej szkole pracownię przyrodniczą.

Realizacja projektu od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.