PROJEKT: Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra

nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0074/17
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA
DZIAŁANIE: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
PODDZIAŁANIE: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy 
Uzupełnienie harmonogramów na wrzesień:
Zmiany w zajęciach we wrześniu:
.
 .
.